شناسنامه

محله سلسبیل جنوبی
جغرافیای محله:
محله سلسبیل جنوبی در حال حاضر از شمال به خیابان هاشمی ، از جنوب به خیابان کمیل، از شرق به بزرگراه نواب و از غرب به خیابان قصرالدشت منتهی می شود. این محله از شمال با محله سلسبیل شمالی، از جنوب با محله بریانک، از شرق با محله اسکندری و از غرب
با محله کارون جنوبی همسایه است.
ابعاد محله:
مساحت کنونی محله سلسبیل جنوبی 81 هکتار است و در ناحیه 2شهرداری منطقه 10 تهران واقع شده است.
اطلاعات آماری محله:
طبق اطلاعات موجود ، جمعیت این محله 31000 نفر است که 39.06 درصد مردان و 60.94 درصد را زنان تشکیل می دهند. تعداد خانوار این محله 12162 خانوار می باشد که دارای بعد جمعیتی 2.5 نفر می باشد. درصد باسوادی 72 درصد است. تعداد خانوار به واحدهای مسکونی 1.2 است. تراكم ناخالص جمعيت 9/ 425 نفر در هكتار در مقابل 111 نفر در هكتار در سطح تهران است.
سطوح خدمات:
وسعت فضاي سبز محله 1/ 0هكتار و وسعت فضاهاي خدماتي محله 0/ 9 هكتار است.
کاربری های محله:
از سطح محله ميزان 4/ 42 هكتار ) 73 درصد( سطح كاربري مسكوني تشكيل مي دهد .
بافت فشرده با قطعات زمين بسيار كوچك در اين محله سطح قابل ملاحظه اي از محله را اشغال كرده
است. سرانه زمين مسكوني 14 متر مربع در مقابل 1/ 23 متر مربع در شهرتهران ، سرانه زير بناي مسكوني 18 متر مربع در مقابل 2/ 24 متر مربع شهر تهران ، نسبت ساختمان هاي با اسكلت آجر و آهن 68درصد در مقابل 41/6 درصد در شهر تهران ، نسبت ساختمان هاي با اسكلت فلزي و بتوني 24 درصد در مقابل 52 درصد در شهر تهران است و ميانگين مساحت 94 متر مربع در مقابل 223 متر مربع در سطح تهران است . وسعت  طلاعات عمومی منطقه 10
بافت فرسوده 8/ 5 هكتار و جمعيت آن 4352 نفراست.
بیانیه سند توسعه محله:
قطب تجاری و مراکز خرید فرا منطقه ای ؛ مسکونی بهسازی شده همراه با ارتقاء کیفیت محیطی و امتزاج یافته با پهنه ها و محورهای تجاری
اهم مصوبات در سند توسعه محله:
روان سازی ترافیک با اولویت تقاطع های خیابان حضرت امام خمینی )ره( با خیابان های متقاطع؛
ایجاد فضای سبز ؛
تامین سرانه های خدماتی، فرهنگی، آموزشی و ... ؛
پیگیری برای تسریع در اجرای طرح موضعی ساماندهی بافت مجاور نواب .
معضلات ومشكلات محله:
دو ضعف اساسي محله عبارت است از :
-1 تهديد جدی از بابت وجود يافت هاي به شدت فرسوده ؛
-2 كمبود سرانه هاي شهري .
اگر سازمان مديريت شهري بتواند اين دو معضل و آسيب جدي را حل نمايد از نگاه راهبردي
، قدم بسیار بزرگ و شايسته اي را برداشته است. نكته كليدي و گلو گاه جدي ديگر براي ارتقاء وضعيت محله ، اجرا و تكميل طرح هاي موضوعي منطقه و شناسايي،توافق و تملك املاك مناسب براي جبران كمبود سرانه هاي شهري است.
چشم انداز توسعه محله سلسبيل جنوبي:
چشم انداز ، ترسیم دور نمايي از دستيابي به اهداف برنامه راهبردي در افق زماني معین است كه بر اساس طرح جامع تهران ،طرح تفضيلي منطقه و چشم انداز طرح توسعه شهر تهران ، منطقه ده و منابع و امكانات موجود ،محله سلسبيل جنوبي به عنوان يكي از محلات ناحيه دو منطقه ده در افق چشم انداز پنج ساله ،با آرمان اصيل رضايتمندي شهروندان، ضمن تعادل بخشي نسبي به سرانه ها و بهبود نسبي تمامي معيار هاي ايمني،سكونت، فعاليت،فراغت ،حركت محيط، زيست مناظر و سيماي شهري، مكانيزاسیون خدمات و بكارگيري فناوري اطلاعات متناسب با ميانگين سطح تهران ،يك محله مسكوني در حال نوسازي است كه رونق راسته هاي فعاليتي تجاري فرا منطقه اي و بورس پوشاك ،ازويژگي اصلي آن خواهد بود.