نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

Enter Title

بسم الله الرحمن الرحیم

سند توسعه مطالعات وپژوهش های محلی

«محله سلسبیل جنوبی»

                                                     تهیه کننده :زهرا کاظمی

زمستان 1391

مقدمه :

در سند توسعه راهبردی محله وسند چشم انداز منطقه عمدتا به نیازهای توسعه زیرساختی محله توجه شده است ورویکرد مطالعاتی وپژوهشی وبرنامه ریزی برای انجام مطالعات به روز وکارآمد آن هم درجهت تقویت مدیریت محلی ،مغفول مانده است .امااین اسناد می توانند پشوانه ومبنایی برای برنامه ریزی های مطالعاتی وپژوهشی باشند؛ چراکه اجرایی کردن پیشنهادهای سند توسعه تنها نیازمند تامین اعتبارات مالی نیست ، بلکه نیازمند شناخت دقیق فضای اجتماعی – فرهنگی  محله وذی نفعان ازطرح های توسعه وآثار ونتایج آن درمحله است؛ امری که تنها ازطریق ومطالعه وپژوهش به دست می آید وسند مطالعات وپژوهش های محلی می توانداین خلاء راپرکند.

بنابراین سند توسعه مطالعات وپژوهش های محلی ، سندی است آینده نگر، توسعه گرا ومحله محور درباره شناخت زمینه های شکل گیری وارتقای مطالعات وپژوهش های محلی ونقش آنها در تصمیم سازی فعالیت هاوبرنامه های مدیریت محلی در حوزه های فرهنگی ،اجتماعی وزیست محیطی محله که برای مدت پنج سال وبا مشارکت داوطلبانه صاحب نظران ، متخصصان وآگاهان وبرخی مدیران اثرگذار محلی تنظیم می شود .این سند ، توصیف روشن وفشرده ای ازاهداف ،اولویت هاوبرنامه های پژوهشی است که اجرایی شدن آن مدیریت محله رادر جهت شناخت وضعیت اجتماعی – فرهنگی محله ، وضعیت باز خورد واثربخشی فعالیت ها ومیزان رضایت مندی اهالی از فعالیت وعملکرد مدیریت محلی یاری می رساند.

در نهایت این سند مطالعات وپژوهش های محلی می تواند عامل مهم وکارآمدی قلمداد شودکه :

 1- برنامه ریزی های اجتماعی وفرهنگی رادر سطح محله جهت می دهد وبه برنامه های دردست اقدام، روح مطالعاتی می بخشد.

2- مولفه های مربوط به سیاست گذاری وبرنامه ریزی های اجرایی رابه هم پیوند می دهد وسازگار می نماید.

3- آینده نگری رابه سطح مطالعات خرد شهری تعمیم می دهد.

اهداف تدوین سند:

1- دست یابی به نقاط قوت وضعف وضعیت مطالعاتی وپژوهشی محله؛

2- تعریف فرصت ها وتهدیدها ی وضعیت مطالعاتی وپژوهشی محله؛

3- تلاش درجهت نهادمند کردن پژوهش درسطح محله وبرنامه ریزی های محلی؛

4- هدف مند کردن فعالیت های مطالعاتی وپژوهشی محله برای زمانی مشخص.

کارگروه تدوین سند مطالعات وپژوهش های محلی :

سند مطالعات وپژوهش های محلی باید در کارگروهی بااین عنوان تدوین شود. ازاین رو، گام نخست تشکیل کارگروه ویژه « تدوین سند مطالعات وپژوهش های محله» است. اعضای این کارگروه عبارتنداز:

مدیرمحله (به عنوان مدیر کارگروه) پژوهشگر محله( به عنوان دبیر کارگروه)،رییس هیات امنای محله ومدیران کارگروه های تخصصی محله، مدیر مطالعات منطقه یا نماینده معاونت اجتماعی وفرهنگی منطقه، مدیر اجتماعی ناحیه ( به عنوان اعضای کارگروه)، چهارتن از متخصصان حوزه مطالعات اجتماعی وفرهنگی ساکن درمحله که به عنوان تصمیم سازان وایده پردازان شناسایی شده ا ند. 

معرفی اجمالی محله سلسبیل جنوبی :

محله سلسبیل جنوبی ازشمال به خیابان هاشمی ، ازشرق به بزرگراه نواب،ازجنوب به خیابان کمیل و از غرب به خیابان قصرالدشت محدود می شودودارای 81هکتار وسعت و37944نفرجمعیت می باشد . از سطح محله میزان 42.4هکتار(73%)سطح کاربری محله راکاربری مسکونی تشکیل می دهد .بافت فشرده با قطعات زمین بسیار کوچک ،سطح قابل ملاحظه ای از این محله را اشغال کرده است

مراحل تدوین سند :

1-تشکیل کارگروه تدوین سند مطالعات وپژوهش های محلی؛

2-تماس وتوجیه اعضای کارگروه؛

3-مرور ومطالعه اسناد بالادستی؛

4-تهیه جدول سوآت محله (SWOT)؛

5- تهیه وتعیین محورهای اصلی وفرعی نیازهای پژوهشی ومطالعاتی محله؛

6- تعیین اعتبار موضوع های پژوهشی؛ 

7- تهیه چهار چوب موضوع های سند؛

8- ارسال سند به هیات امنای محله برای تصویب وپیگیری فرایند تصویب؛

9- ارجاع سند مصوب شده به پژوهشگر محله برای برنامه ریزی واجرا

جدول swot محله سلسبیل جنوبی

فرصت های  زمینه های مطالعات وپژوهش

نقاط  قوت  زمینه های مطالعات  وپژوهش

1-وجود بیمارستان لولاگر واقبال درمحله سلسبیل جنوبی

2-مسجد لولاگر (فعال )

3-مجوعه ورزشی خوش

4-مرکز خرید رودکی

5-خانه فرهنگ (توحید )

6-دسترسی به مترو نواب

7-دسترسی به بی ار تی

8-فرهنگسرای خانه عطار

9-باغ گلستان

1-وجود خیابان رودکی به عنوان مرکز خرید وتوانایی کاربری تجاری (فرامنطقه ای )

2-شهروندانی که دارای یک همگونی نسبی وازنظرقشربندی اجتماعی دریک سطح اند

3-وجود افرد اثر گذارمحلی

4-شهروندانی باتحصیلات بالا ومتوسط

5-امکان ساخت آسان به دلیل متراکم بودن زمین

6-وجود 7مسجد درمحله (مرکز برای فرهنگ سازی )

7-مدارس دولتی وغیرانتفاعی درسطح محله به حد کافی

8-سرای محله مرکزی برای هماهنگی مدیریت محله ومرکزی برای ارتقائ مشارکت مردمی

9-خانه پژوهش درسرای محله وانجام مطالعات وپژوهش در

سطح محله

10-کانون فرهنگی

11-کانون فرهنگی هنری فعال درمسجد باب الحوائج به نام

کانون فرهنگی بینات وکانون نیک آوران در سرای محله

نقاط تهدید زمینه های مطالعات وپژوهش

نقاط ضعف زمینه های مطالعات وپژوهش

1-بافت فرسوده

2-تراکم جمعیت

3-ترافیک

4-کمبود فضای سبز

5-وجود ناامنی

6-کمبود امکانات بهداشتی

7-نامناسب بودن پیاده روها

8-فقراقتصادی

9-اعتیاد

1-تراکم جمعیت وفشردگی بافت فرسوده

2-ترافیک وکم عرض بودن خیابان

3-بافت فرسوده

4-کمبود فضای سبز درمحله

5-آلودگی محیط زیست ومسئله فاضلاب خانگی

6-کمبودپارکینگ

7-عدم ناآگاهی شهروندان محلی از نوسازی

8-وجود فقر فرهنگی

9-وجود فقر اقتصادی

10-اعتیاد دربین ساکنان محله

11-کمبود باشگاه ورزشی

12-نامناسب بودن پیاده روها

13-سرقت خودرو ولوازم خودرو

14-ضعیف بودن روابط همسایگی

15-وجود ناامنی

16-کمبود امکانات بهداشتی

17-کمبود وسایل نقلیه عمومی

18-عدم وجود خیابان عریض به عنوان متصل کننده ناحیه 1به2

19-وجود حیوانات موذی

20-آلودگی صوتی

21-ایجاد کانون امن برای آسیب های اجتماعی در نواب

 

             w نقاط ضعف :     

Sنقاط قوت :

عوامل داخلی

عوامل خارجی

1-فقرفرهنگی

2-کمبود پارکینگ

3-باشگاه ورزشی

4-اعتیاد

5-وجود ناامنی

6-عدم ناآگاهی شهروندان ازنوسازی

1-مسجد

2-کانون فرهنگی

3-خانه پژهش

4-سرای محله

5-وجود مدارس دولتی وغیرانتفاعی

6-وجود افراد اثر گذار محلی

7-وجود افرادی با تحصیلات بالا ومتوسط

استراتژی های انطباقی :wo

استراتژی های تهاجمی : so

فرصت:O

1-تشویق ساکنین محله سلسبیل جنوبی جهت استفاده از خانه عطار برای کاهش فقرفرهنگی

2-سهولت دسترسی به مترو نواب وبی ارتی وتشویق ساکنین محله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی د رنتیجه کاهش وسایل نقلیه شخصی ودرنهایت بر طرف شده نسبی مشکل کمبود پارکینگ

3-تشویق ساکنین محله سلسبیل جنوبی جهت استفاده از از مجموعه ورزشی باغ گلستان وخوش برای پیشگیری از اعتیاد

4-استفاده از خانه عطار وتشکیل کلاسهای اموزشی برای اگاهی ساکنین محله از امز نوسازی

1-وجود مدارس دولتی وغیرانتفاعی وتعدادبالای دانش اموزان دبیرستان وراهنمایی وتشویق آنها به استفاده ازمجموعه ورزشی باغ گلستان وخوش

2-وجود افرادی با تحصیلات متوسط وبالا جهت تشویق جوانان محل برای استفاده از فرهنگسرای عطار

3-وجودمسجدوکانون فرهنگی وتشویق جوانان ونوجوانان  محل برای استفاده از فرهنگسرای عطار وجموعه ورزشی باغ گلستان وخوش

4-استفاده افراد اثر گذار محلی برای اطلاع رسانی برای استفاده ازخانه عطار ومجموعه ورزشی باغ گلستان

1-بیمارستان

2-مرکز خرید رودکی

3-مجموعه ورزشی باغ گلستان وخوش

4-خانه عطار (فرهنگسرای عطار)

5-دسترسی به بی ارتی

6-دسترسی به مترو نواب

استراتژی های دفاعی :WT

استراتژی های رقابتی :st

تهدیدها :T

1-مکانیابی ،تملک زمین واحداث پارکینگ عمومی بصورت مشارکتی

2-مکانیابی ،تملک زمین واحداث پارکینگ های عمومی بصورت سرمایه گذاری وبهره برداری

3-احداث پارکینگ های روتاری درمحله سلسبیل جنوبی

4-تملک املاک وساختمان متروکه ومخروبه مستعد ناامنی درمحله سلسبیل جنوبی وتبدیل انها به مراکز فرهنگی ومراکز ترک اعتیاد وورزشگاه

5-مکانیابی وتملک زمین واحداث ورزشگاه به صورت مشارکتی

6-آگاه سازی تبلیغات از طریق رسانه ها ،بیلوردها ........واطلاع رسانی از طریق مساجد ،معتمدین محله ،افراد اثرگذار ،شورایاری ،سرای های محله برای همکاری مردم به شهرداری جهت نوساز،اماکن وخانه ها ی بشدت فرسوده

1- برگزاری کلاس های ترک اعتیاددر کانون فرهنگی درمحله سلسبیل جنوبی جهت اموزش معتادین محله سلسبیل شمالی وجنوبی

2-استفاده از سرای محله وبرگزاری کلاسهای درزمینه آگاهی ساکنین درمورد نوسازی وخطرات بافت فرسوده در دو محله سلسبیل جنوبی وشمالی

3-وجود خانه پژوهش وتحقیق درمورد اینکه امر نوسازی به کندی درحال انجام است در هر دومحله سلسبیل جنوبی وشمالی

4-استفاده از افراد اثرگذار محلی وترغیب معتادین دومحله برای شرکت در کلاسهای مشاوره ترک اعتیاد سرای محله

5-وجود 7 مسجد درمحله سلسبیل جنوبی وپایگاه بسیج که این پایگاه می تواند به برقراری امنیت درهر دومحله سلسبیل جنوبی وشمالی کمک کند

1-ناامنی

 

2-اعتیاد

3-بافت فرسوده

4-ترافیک

راهکارها

راهبردها

1-وجود مدارس دولتی وغیر انتفاعی تعداد بالا دانش اموزان دبیرستان وراهنمایی وتشویق انها به استفاده از مجموعه ورزشی باغ گلستان

2-وجود افراد با تحصیلات متوسط وبالا وتشویق جوانان محل برای استفاده از فرهنگسرای عطار

3-وجود مسجد وکانون فرهنگی وتشویق جوانان ونوجوانان برای استفاده از خانه عطارواستفاده از افراد اثر گذار برای اطلاع رسانی جهت استفاده از خانه عطار

1-بهره برداری ازمجموعه ورزشی باغ گلستان وخوش

2-بهره برداری از فرهنگسرای عطار

3-بهره گیر ی از فرهنگسرای

عطار

استراتژهای تهاجمی SO

1-برگزاری کلاس های ترک اعتیاد وکانون فرهنگی درمحله سلسبیل جنوبی جهت اموزش معتادین دومحله

 

2-استفاده از سرای محله وبرگزاری کلاسهای درزمینه اگاهی ساکنین درمورد نوسازی وخطرات بافت فرسوده دردومحله سلسبیل جنوبی وشمالی

3-استفاده از افراد اثر گذار محلی وترغیب معتادین درمحله برای شرکت در کلاسهای سرای محله

4-وجود 7مسجد درسلسبیل جنوبی وپایگاه بسیج که این پایگاه می تواند به برقرار امنیت در دو محله کمک کند

1-کاهش جمعیت معتادین درسطح محله

2-آگاه کردن ساکنین محله از خطرات بافت فرسوده

3-ترغیب معتادین محله جهت ترک اعتیاد

4-ایجاد امنیت در سطح محله

استراتژهای رقابتی ST

1-تشویق ساکنین محله سلسبیل جنوبی جهت استفاده از خانه عطار برای کاهش فقر فرهنگی

2-سهولت دسترسی به مترو نواب وبی ار تی وتشویق ساکنین محله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی  د رنتیجه کاهش وسایل نقلیه شخصی ودرنهایت بر طرف شدن نسبی مشکل کمبود پارکینگ

3-استفاده ازخانه عطار فرهنگسرای عطار وتشکل کلاسهای اموزشی برای اگاهی ساکنین محله از امر نوسازی

1-بهرگیری از خانه عطار

2-سهولت دسترسی به مترونواب وبی ار تی

3-استفاده از خانه عطار

استراتژهای انطباقی  WO

1-1 مکانیابی ،تملک زمین واحداث پارکینگ های عمومی به صورت مشارکتی

1-2 مکانیابی ،تملک زمین واحداث پارکینگ ها عمومی به صورت سرمایه گذاری وبهره برداری

1-3 مکانیابی ،واحداث پارکینگ های عمومی به صورت سرمایه گذاری وبهره برداری

1-مکانیابی وتملک زمین واحداث ورزشگاه به صورت مشارکتی

3-1 تملک املاک وساختمان متروکه ومخروبه مستعد ناامنی درمحله سلسبیل جنوبی وتبدیل انها به مراکز فرهنگی ومراکز ترک اعتیاد وورزشگاه

3-2 تشکل NGO درهر محله جهت برقراری امنیت در سطح محله

4-استفاده از کلاسهای ترک اعتیاد سرای محله برای کاهش معتادین

5-بهرگیری از سرای محله برای اگاه ساختن ساکنین محله از خطرات ساختمانهای فرسوده

1-احداث پارکینگ

2-احداث ورزشگاه

3-کاهش ناامنی

4-کاهش معتادین

5-اگاهی از خطرات ساختمانهای فرسوده

استراتژهای دفاعی wt

جدول محورها وموضوع های پژوهشی

ردیف

محورها وموضوع های پژوهشی

محل تامین اعتبار

میزان اعتبار

( ریال )

1

بررسی زمینه های ایجاد پارکینگ درمحله سلسبیل جنوبی

شهرداری منطقه10

000 /000/140

2

بررسی زمینه ایجاد باشگاه ورزشی درمحله سلسبیل جنوبی  

شهرداری منطقه 10

000 /000/140

 

جدول هزینه های انجام طرح پژوهشی

ردیف

عنوان

هزینه  (ریال )

توضیحات

1

کارشناس

70.000.000

-

2

آمارگر

7.000.000

جهت ورود داده ها به نرم افزار آماری و تحلیل و آنالیز داده ها

3

اجرای پرسشنامه

34.000.000

جهت تایپ ، تکثیر ، توزیع ، جمع آوری و همچنین اجرای PRE-TEST پرسش نامه ها

4

اجرای مصاحبه

8.000.000

جهت انجام مصاحبه و پیاده سازی آنها بر کاغذ

5

ایاب و ذهاب

3.000.000

شامل سفرهای درون شهری جهت انجام تحقیق میباشد

6

تایپ و صحافی

3.000.000

-

7

هزینه های متفرقه

3.000.000

شامل هزینه های پیش بینی نشده میباشد که در حین اجرای تحقیق به وجود می آیند .

8

ناظر علمی

12.000.000

نظارت برانجام طرح براساس اصول علمی

9

مجموع

140.000.000

-

                                                                 

امروزه با ازدیاد جمعیت جهان ،تکنولوژی مدرن صنعتی ورسانه ای وتغییر وتحولات عظیم درزمینه وسایل ارتباطی وحمل ونقل  ایجاد شده همین طورباگسترش جهان، مشکلا ت ومعضلات بی شماری که انسان امروز با آن دست به گریبان است مثل بزهکاری ها وجنایت ها ،طلاق ها ومسایل خانوادگی ،تفاوتهای فرهنگی بین اقوام وغیره به خاطر همین ،بیشتر تلاش جامعه شناسی امروز درمطالعه مسئله ها ،آسیب ها ،انحرافات ،جرم ،بزهکاری ها مسائل مثل بیکاری ،اوقات فراغت واز طرف دیگر فقرواعتیاد ونابرابری مختلف مادی ،اجتماعی ونژادی خلاصه می شود حتی جامعه شناسان درواحد کوچکترمثل محله به بررسی این گونه آسیب ها  
می پردازند  .
محلّه را مي‌توان كوچك‌ترين واحد تقسيم‌بندي شهري در نظر گرفت كه روابط اجتماعي در آن از سطح روابط ثانوي، به روابط چهره به چهره و نخستين ميل پيدا مي‌كند؛ روابطي كه هستة اصلي آن اعتماد متقابل به يكديگر است. اعتماد، به عنوان يكي از ابعاد و عناصر سرماية اجتماعي، نيازمند شرايط و بسترهاي متفاوت است تا بتواند غنا يابد و ارتقا پيدا كند. فقدان شرايط مناسب موجب كاهش اعتماد و در نتيجه، كاهش روابط اجتماعي مناسب مي‌شود. وجود چنين وضعيّتي در هر محلّه‌‌اي(يعني رواج بي‌اعتمادي و كم‌اعتمادي)، عدم علاقه و دوري از مشاركت‌هاي اجتماعي را نيز به همراه دارد. در چنين شرايطي خانواده‌ها عمدتاٌ به خانه پناه مي‌برند و تلاش مي‌كنند، اعضاي خانواده را از آسيب‌هاي موجود در محلّه حفظ كنند. همين وضعيّت، به بازتوليد آسيب در محلّه مي‌انجامد؛ چرا كه فقدان روابط اجتماعي سالم در محلّه و يا تضعيف و كاهش آن، زمينه و فضا را براي آسيب اجتماعي و حضور افراد آلوده بيش‌تر مهيّا مي‌كند. از اين رو، يكي از گام‌هاي ايجاد و تقويت مشاركت‌هاي اجتماعي، داشتن بستر و زمينة مساعد و سالم براي آن است كه يكي از آن‌ها داشتن محلّه‌اي با حداقل آسيب‌هاي اجتماعي است؛ به گونه‌اي كه اقشار گوناگون ساكنان محلّه از حضور و آمد و شد در محلّه و مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي احساس امنيّت كنند. براي اين منظور شناسايي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در سطح محلّه، نقاط آسيب‌زا و اماكني كه بيش‌ترين شيوع مسائل و آسيب‌ها را دارد، و نيز آگاهي از علل محلّه‌اي رواج آسيب‌ها و مسائل، گام نخست براي مواجهه با آن‌ها و ارائة راه‌كارهايي براي كنترل و كاهش آن‌ها است.
اهداف :
1. مهم‌ترين هدف اين مطالعه، شناسايي تنوع مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي موجود در سطح محلّه و ميزان شيوع و چگونگي توزيع آن در سطح محلّه است. اين شناسايي موجب مي‌شود تا مديريّت محلّه با همراهي و مشاركت ساكنان محلّه بتواند در مواردي كه آسيب اجتماعي داراي علّت محلّه‌اي است، در جهت كاهش آن بكوشند و كيفيّت زندگي را در محلّه افزايش دهند. 
2. شناسايي برخي علل محلّه‌اي رواج آسيب شناسايي‌شده در سطح محلّه. همان گونه كه مي‌دانيم آسيب‌هاي اجتماعي علل و عوامل اجتماعي دارند كه عمدتاً فراتر از سطح محلّه هستند. امّا برخي ويژگي‌ها و علل محلّه‌اي موجب رهاشدگي آسيب و افزايش و بازتوليد آن در سطح محلّه مي‌شود. از اين رو، شناخت آسيب و وضعيّت و چگونگي آن در سطح محلّه از يك سو نشان مي‌دهد كه از اين زاويه با چه محلّه‌اي مواجه هستيم و از سوي ديگر با شناسايي برخي علل محلّه‌اي كه موجب تشديد آسيب در محلّه مي‌شود، راه‌كارهايي براي كنترل و كاهش آسيب و ايجاد فضاي امن‌تر براي خانواده‌ها، ارائه شود.
3. شناسايي مناطق آلوده بر حسب نوع آسيب‌هاي موجود. اين شناخت موجب مي‌شود تا بر حسب موقعيّت مكاني، تدابيري را براي كنترل، نظارت و تلاش براي كاهش آسيب در آن محل سامان دهند.
4. يافتن راه‌كارهايي براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در سطح محلّه.


روش گردآوری اطلاعات :
آگاهي از دامنه و گسترة مسائل اجتماعي (Social Problems) و ميزان و شيوع آسيب‌هاي اجتماعي(Social Pathology) به روش‌‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود.
چارچوب این مطالعه برمبنای ارزيابي اعضاي جامعه از وضعيت شيوع آن‌هاست. در اين ديدگاه، امنيّت مقوله‌اي ذهني در نظر گرفته مي‌شود. از اين رو، درك ميزان شيوع آسيب‌هاي اجتماعي، فهم فرد را از امنيّت سامان مي‌دهد. نتيجه اين كه، وضعيّت شيوع مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در محلّه‌هاي شهري نيز تابع برساخت آن واقعيّت (مسائل و آسيب‌ها و نيز امنيّت) نزد ساكنان محلّه و درك و احساس آن‌ها از شدّت و فراواني و اثربخشي رخدادها است. 
دراین مطالعه به وسیله مصاحبه  از30 تن از افرادي  كه نسبت به مسائل و آسيب‌هاي محلّه اطلاعات و آگاهي‌هاي بيش‌تري دارند و به نحوي خبرگان موضوع مورد بحث شناخته مي‌شونداستفاده شدوچنين به نظر مي‌رسد كه نتايج حاصل از گفت و گو با اين افراد بتواند ما را در شناخت دقيق‌تر مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي موجود در محلّه ياري رساند.
مسائل و آسيب ‌هاي اجتماعي
در تعريف مسائل اجتماعي،‌ توجّه به اين نكته لازم است كه مسائل اجتماعي لزوماً شامل مسائلي نيستند كه به طور خاص اجتماعي محسوب مي‌شوند، بلكه اجتماعي شدن هر يك از مسائل اقتصادي، فرهنگي و سياسي نيز  مسأئل اجتماعي شناخته مي‌شود. اجتماعي شدن مسائل به معني شايع‌ شدن، فراگير شدن و مورد توجّه عموم قرار گرفتن آن موضوع به عنوان مسأله است؛ به عنوان مثال، تورم كه امري اقتصادي است، وقتي امري شايع قلمداد شود و مورد توجّة عموم قرار گيرد، به عنوان مسألة اجتماعي البته با ماهيّتي اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و يا بيرو‌ن‌ريزي فاضلاب در نگاه نخست، امري زيست‌محيطي است، ولي هنگامي كه اقدامي متداول شود و بخش قابل توجّهي از جامعه نسبت به آن حساسيّت نشان دهند و آن را براي محيط زندگي خود مشكل‌زا بيابند، به عنوان مسأله‌اي اجتماعي مورد توجّه جامعه‌شناسان قرار مي‌گيرد.
براي تشخيص مسائل اجتماعي به چهار اصل زير بايد توجّه كرد:
1. وجود شرايط دشوار و رنج‌آور درجامعه،
2. گستردگي و عرصة وسيع اين شرايط،
3. تغييرپذيري شرايط موجود،
4. تغيير شرايط موجود با اقدام جمعي.
مسائل اجتماعي، شرايط رنج‌آوري را در جامعه ايجاد مي‌كنند(مانند: بيكاري، طلاق، بي‌اعتمادي، بي‌عدالتي) كه تحت تأثير آن شرايط، افراد اقدام به رفتارهايي مي‌كنند كه از هنجارهاي رايج اجتماعي فاصله دارند. اين رفتارها، جلوه‌هايي انحرافي و نابهنجار مي‌يابند و گاه با مغايرت قانوني شناخته مي‌شوند. آن دسته از نابهنجاري‌هايي كه حيات اجتماعي را مختل مي‌كنند‌ و موجبات وارد شدن صدمه و آسيب به حيات اجتماعي گرديده‌اند را آسيب اجتماعي مي‌ناميم؛ مانند: اعتياد، نزاع و درگيري، سرقت، تكدي، روسپيگري و ... .
چهارچوب نظری :
نظریه نظارت اجتماعی
نظریه نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشونت¬آمیز در انسان چه دارای انگیزه¬های درونی باشد و چه از طریق عوامل محیطی به وجود آید توجه  می¬ورزد آنچه در این نظریه مدنظر است این اصل است که افراد برای رسیدن به هدفی یا دستیابی، در برابر دیگران به استفاده از زور و قدرت تمایل دارند. اصل دوم این است که نظارت اجتماعی به مثابه منابعی در سر راه اقتدار و خشونت قرار می¬گیرد زیرا از آنجا که انسان، بدون وجود محدودیت¬های اجتماعی، به جرم و جنایت و رفتار نا به هنجار تمایل دارند جامعه باید ساز و کار (مکانیسم) نظارت را بوجود آورد برخی از محققان پیرو نظریه اجتماعی، مانند هیرشی، سئوال مورد بررسی را بدین صورت مطرح می¬کنند که چرا بعضی افراد رفتار نابهنجار ندارند؟ به باور این محققان تنها مشخص کردن افراد مجرم مهم نیست. بلکه باید به دنبال عواملی که سبب شود عده دیگری رفتار همنوای اجتماعی داشته باشند و از رفتار نابهنجار دوری کنند.
در نظریه نظارت اجتماعی برنظارت اجتماعی از هر دو نوع، تأکید بسیار شده است. زیرا در واقع برای انجام دادن رفتار بزهکارانه وجود فشار خارجی (بیکاری، فقر و نظایر) آن ضرورت ندارد بلکه نبودن نظارت اجتماعی باعث بروز چنین رفتاری می¬شود نهادهای نظارتی، مانند نیروی انتظامی، والدین، مدرسه و همسایگان می¬توانند به صورت مستقیم براعمال و کردار فرد نظارت کنند اما از طریق دیگر همسانی کردن با دیگران درونی کردن نظارت اجتماعی و میزان وابستگی اجتماعی به طور مستقیم خود به صورت نظارت اجتماعی عمل می¬کند. 
هیرشی (1964) بر وجود چهارعامل زیر که به همنوایی یا جرم منجر ی¬شود تأکید دارد عامل اول وابستگی برای درونی کردن ارزش¬ها و هنجارهاست و باید توجه داشت که عقاید و رفتار افراد همنوای دیگر برای فرد مهم است و یا نه و اگر فرد به رفتار و عقاید دیگران اهمیت دهد آیا می¬کوشد به آن¬ها نزدیک شود عامل دوم، پایبندی یا سرسپردگی است. آیا عقل سلیم قادر است که افراد را برای تبدیل نشدن به فرد بزهکار محافظت کند؟ افرادی که عقل سلیم زیاد عقلانی کافی دارند، از خود در برابر هنجارشکنی و رویارویی با نتایج منفی حمایت می¬کنند. زیرا برطبق عقل سلیم، هزینه مربوط به رفتار نابهنجار بیشتر از آن رفتار است.
عامل سوم، تحت عنوان درگیری یا درآمیختگی نشان دهنده درگیری افراد در فعالیت¬های مورد قبول جامعه (شغل و گذران اوقات فراغت) است و در صورتی که افراد در فعالیت¬های بهنجار درگیر باشند آیا انرژی و فرصتی برای انجام دادن فعالیت¬های ناهمنوا باقی می¬ماند؟ 
عامل چهارم که باورها نام دارد نتایج جامعه پذیری است که سبب اعتقاد افراد به هنجارها و ارزش¬های جاری می¬شود. در صورتی که این چهار عامل به صورت موثر وجود داشته باشند، احتمال بروز رفتار نابهنجار کمتر می¬شود. صاحب نظرات این نظریه در تحقیقات متعددی ثابت کردند که اگر افراد بدون «کمربند اخلاقی» زندگی کنند بیشتر به رفع نیازهای مستقیم خود یا نیازهایی که طبق تعاریف قانونی جرم تلقی می¬شوند تمایل دارند این نظریه، بر رابطه افراد با جامعه تأکید دارد. و گفته می¬شد هر زمان که رابطه فرد- جامعه ضعیف شود احتمال تخلف از قوانین (قانون شکنی) افزایش می¬یابد.
نظریه زیست محیطی
در نظریه زیست محیطی، آنچه در ایجاد خشونت مهم است این است که تفسیرهای اجتماعی این عمل را مقبول نشان می¬دهند و شبکة اجتماعی که خانواده در آن به سرمی¬برد نیز تعیین کننده میزان این بروز خشونت است زیرا والدین تنها زمانی کودکان خود راتنبیه می¬کنند که نظام هنجاری آنها را به این کار تشویق کند یا سازمان¬های حمایتی اجتماعی آن¬ها را در زمینه مشکلات تربیتی کودکان راهنمایی نکنند و باری از دوش والدین برندارد مدل زیست محیطی به شکل چهار مرحله¬ای هم در نظر گرفته شده است.
در شکل هر مرحله وارد مرحله دیگر می¬شود و به همین سبب آن را در نظریة شبکه¬ای زیست محیطی نیز نامیده¬اندکه در آن اولین مرحله متوجه رشد فردی و تجربیات دوران کودکی است که بیانگر مشاهده اعمال خشونت یا قربانی خشونت شدن است. افرادی که هم در کودکی شاهد خشونت بوده¬اند و هم شخص آن را تجربه کرده¬اند تمایل بیشتری به توسل به خشونت دارند. 
مرحله دوم: به نظام خانواده و ارتباطات درونی آن توجه دارد در صورتی که والدین فرزندان راکتک بزند یا آن¬ها را مورد بی¬مهری قرار دهند یا کارکرد منفی کنش متقابل میان اعضای خانواده مواجه می¬گردند.
مرحله سوم: متوجه نظام خارجی با ساختار رسمی و غیررسمی جامعه است که بر خرده نظام تأثیر می¬گذارد منظور از نظام¬های خارجی، موقعیت¬های شغلی، گروه دوستان و سایر گروه¬های اجتماعی است که خانواده را با محیط خارج ارتباط می¬دهد، عواملی مانند بیکاری یا انزوای خانواده به ایجاد خشونت کمک می¬کند، اما باید توجه داشت که مسئله اقتصادی به خودی خودمهم نیست بلکه آنچه درمرحلة رشد فردی رخ داده است و متغیرهای دخیل در خرده نظام خانواده به بروز یا عدم بروز خشونت می¬انجامد.
مرحله آخر: نظام کلان است که ارزش فرهنگی و الگوهای اعتقادی را شامل می¬شود. اگر فرهنگی توسل به خشونت علیه زنان و کودکان را به مثابه وسیله شروع نظارت، تبلیغ یا تحمل کند به افراد خشن دلیلی برای پیروی نکردن از ارزش¬ها نمی¬یابند به علاوه از آنجا که هنوز اکثر جوامع مدرن سازماندهی پدرسالانه دارند در برخی روابط صمیمانه خشونت را تحمل می¬کنند این امکان به وجود می¬آید که همة مردان و همه والدین کم و بیش تا حدودی خشن باشد.
فصل دوم 
معرفی محله سلسبیل جنوبی
محله سلسبیل جنوبی
وجه تسمیه نامگذاری محله سلسبیل ،چشمه ای به همین نام در بهشت است .وجود رودخانه ای که دراین محله جاری بوده است دلیل نامگذاری این محله می باشد .این نام بعدها به رودکی تغییر یافت .در حاشیه این رود زمین های کشاورزی وجود داشته است که به تدریج با شروع وگسترش ساخت وسازها ،این زمین ها یکی پس از دیگری جای خود رابه ساختمانهای مسکونی وتجاری دادند .خیابان رودکی سابقا دارای باغ اناری بوده است که درحال حاضر دراین زمین پمپ بنزین احداث شده است .بیشتر افراد که دراین محله زندگی می کنند آذری زبان هستند واکثر آنان از کارمندان یا نظامیان ارتش می باشند .در گذشته ،بافت اکثر خانه های مسکونی این محله راخشت وگل وتیر چوبی تشکیل داده وآب فشاری تعبیه شده درسرهرکوچه ،آب شرب ساکنین محله راتامین می کرده است .برق محله نیز ازبرق فروزان تامین می شد .همچنین مانند سایر محلات تهران قدیم ،برای حمل ونقل با روشهروندان بیشتر ازدرشکه وگاری وکمتر ازماشین استفاده می شد .درگذشته بیشتر مغازه های این محله متعلق به یهودیان بوده است .بعد از انقلاب این محله پیشرفت چشم گیر وروزافزونی داشته وساختمانهای اداری وتجاری بسیار ی درآن ساخته شد .ساخت وگسترش اماکن تجاری وپاساژها دراین محل تاحدی بوده است که درحال حاضر این محله به یکی ازمراکز خرید محله های اطراف بدل شده است 
محله سلسبیل جنوبی ازشمال به خیابان هاشمی ،ازشرق به بزرگراه نواب ،از جنوب به خیابان کمیل واز غرب به خیابان قصرالدشت محدود می شود ودارای 81هکتار وسعت و37944نفر جمعیت،تعداد خانوار 12047 می باشد از سطح محله میزان 42.4هکتار سطح کاربری محله را کاربری مسکونی تشکیل می دهد .بافت فشرده باقطعات زمین بسیار کوچک سطح قابل ملاحظه ای از این محله رااشغال کرده است .جمعیت مرد 19.54 وجمعیت زن 18890نفر، مساحت کل بافت مسکونی فرسوده 482690، می باشد .
فصل سوم
یافته های پژوهش
یافته های پژوهش درسه بخش مسا ئل اجتماعی شناسایی شده ، آسیب های اجتماعی شناسایی شده 
و مسائل شهری شناسایی شده ارائه می شود
جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به مسائل اجتماعي محلّة سلسبیل جنوبی تهران ـ منطقة10 سال 1391     
رديف مسائل  اجتماعی پاسخگواول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم جمع ميانگين
1 حضور افراد بيكار در گذرهاي محلّه
7
8
8
10
6
5
5 8 3 7
199
66.3
2 بي‌اعتمادي به شهرداري مربوط به محلّه 5 3 7 5 5 4 3 5 10 5 139 4.63
3 بي‌اعتمادي به سراي محلّه 7 5 0 2 0 4 2 0 5 7 108 3.6
4 بي‌اعتمادي به همسايگان 8 0 4 3 3 3 5 0 3 8 123 4.1
5 وجود فقر اقتصادي 5 10 9 10 6 6 7 8 0 5 279 9.3
6 وجود فقرفرهنگی 8 9 6 5 5 6 5 5 5 8 193 6.43
7 وجود زنان بدسرپرست 0 3 2 9 5 4 5 5 3 0 110 3.66
8 وجود زنان سرپرست خانوار 0 4 3 8 5 3 5 6 3 0 124 4.13
9 نارضایتی عمومی ازوضعیت زندگی 4 10 7 10 8 5 7 8 3 4 249 8.3
10 ضعیف بودن روابط همسایگی 7 4 4 2 7 5 5 4 7 7 169 5.63
11 احساس ناامنی درکوچه وخیابان 7 0 5 0 4 7 5 6 0 7 147 4.9
12 احساس ناامنی درپارک محله 10 4 4 9 8 7 5 7 5 10 169 5.63
13 اختلاف طبقاتی 0 1 0 9 5 4 2 1 0 2 90 3
رديف مسائل اجتماعی 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 جمع میانگین
1 حضور افراد بيكار در گذرهاي محلّه 10 8 6 6 8 8 8 6 5 5 199 66.3
2 بي‌اعتمادي به شهرداري مربوط به محلّه 8 8 3 3 6 5 0 4 3 4 139 4.63
3 بي‌اعتمادي به سراي محلّه 5 5 7 7 8 0 8 0 2 0 108 3.6
4 بي‌اعتمادي به همسايگان 0 5 2 2 6 0 4 3 3 1 123 4.1
5 وجود فقر اقتصادي 10 9 5 5 8 7 6 7 7 7 279 9.3
6 وجود فقرفرهنگی 9 7 5 5 9 6 6 9 8 1 193 6.43
7 وجود زنان بدسرپرست 0 3 3 3 8 2 0 4 4 1 110 3.66
8 وجود زنان سرپرست خانوار 4 3 5 5 5 4 0 5 4 1 124 4.13
9 نارضایتی عمومی ازوضعیت زندگی 10 7 8 8 10 10 8 8 5 3 249 8.3
10 ضعیف بودن روابط همسایگی 4 8 9 9 8 3 5 8 7 1 169 5.63
11 احساس ناامنی درکوچه وخیابان 0 5 2 2 8 7 0 0 3 1 147 4.9
12 احساس ناامنی درپارک محله 4 6 5 5 8 5 10 0 3 1 169 5.63
13 اختلاف طبقاتی 0 2 0 0 5 7 5 5 4 1 90 3
رديف مسائل  اجتماعی پاسخگو21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 جمع ميانگين
1 حضور افراد بيكار در گذرهاي محلّه 10 3 7 6 5 5 10 10 9 7 199 66.3
2 بي‌اعتمادي به شهرداري مربوط به محلّه 10 5 1 4 2 0 6 10 5 0 139 4.63
3 بي‌اعتمادي به سراي محلّه 10 5 2 0 0 0 9 10 5 0 108 3.6
4 بي‌اعتمادي به همسايگان 10 10 7 5 2 0 2 8 9 7 123 4.1
5 وجود فقر اقتصادي 0 8 9 7 5 10 10 9 5 9 279 9.3
6 وجود فقرفرهنگی 10 5 8 5 2 5 7 6 8 10 193 6.43
7 وجود زنان بدسرپرست 10 2 5 6 0 5 6 8 5 9 110 3.66
8 وجود زنان سرپرست خانوار 10 4 5 7 0 5 5 5 5 5 124 4.13
9 نارضایتی عمومی ازوضعیت زندگی 10 5 9 9 10 5 10 10 7 10 249 8.3
10 ضعیف بودن روابط همسایگی 0 8 8 5 2 5 7 5 7 8 169 5.63
11 احساس ناامنی درکوچه وخیابان 10 8 6 5 6 9 7 10 7 10 147 4.9
12 احساس ناامنی درپارک محله 0 5 0 9 6 10 10 8 8 10 169 5.63
13 اختلاف طبقاتی 10 5 0 0 1 5 7 1 8 0 90 3
جدول جمع‌ نمرات و ميانگين‌هاي مسائل اجتماعي
مسائل و آسيب‌ها جمع نمرات ميانگين رتبه
وجود فقراقتصادی 279 9.3 1
نارضایتی عمومی از وضعیت زندگی 249 8.3 2
حضور افراد بیکار در گذرگاه ها 199 66.3 3
وجودفقرفرهنگی 193 6.43 4
احساس ناامنی درپارک محله 169 5.63 5
ضعیف بودن روابظ همسایگی 169 5.63 6
احساس ناامنی در کوچه وخیابان 147 4.9 7
بی اعتمادی به شهرداری محل 139 4.63 8
وجود زنان سرپرست خانوار 124 4.13 9
بی اعتمادی به همسایگان 123 4.1 10
وجود زنان بد سرپرست 110 3.66 11
بی اعتمادی به سرای محله 108 306 12
اختلاف طبقاتی 90 3 13


برطبق جدول بالا، نتایج مصاحبه از30 تن ازمصاحبه شوندگان درباره مسائل اجتماعی شناسایی شده نشان دهنده وجود فقر اقتصادی با میانگین 9.3و نارضایتی ازوضعیت عمومی زندگی با میانگین8.3 ووجود حضور افرادبیکار در گذرگاه ها با میانگین 66.3 درمیان ساکنین سلسبیل جنوبی با لاترین رتبه را دریافت کرده ورتبه اول را فقر اقتصادی دریافت کرده ونشان دهنده وضع معیشتی ضعیف این محله است وبهترین راهکار ایجاد اشتغال برای جوانان نامبرده شد ایجا د کیوسکهای به شکل کارگاه های کوچک باشد که شهرداری در اختیار بیکاران قرار می دهد تادر ان مکان فعالیت کنند وفقر اقتصادی کاهش پیدا کند تعاونیها وفروشگاه های ایجاد شود تا کالاباقیمت مناسب د راختیار شهروندان قراردهد تا جایی ممکن است دولت بر بازار نظارت کند واقلام را کنترل کند.
آسیب های اجتماعی شناسایی شده:
جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به آسيب‌هاي اجتماعي محلّة سلسبیل جنوبی تهران ـ منطقة10 سال 1391
رديف آسيب‌های اجتماعی پاسخگو اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم جمع ميانگين
1 اعتیاد دربین ساکنین محله 6 5 4 9 6 6 5 7 2 6 197 6.56
2 مصرف مواد مخدردرمعابر عمومی 0 10 5 8 6 4 5 1 0 0 135 4.5
3 خریدوفروش موادمخدر 7 8 6 10 5 7 5 6 5 7 180 6
4 سرقت ازمنازل 5 0 7 9 5 2 2 2 0 5 101 3.36
5 سرقت خودرو ولوازم خودرو 5 0 8 9 7 7 8 2 5 5 120 4
6 حضوراراذل واوباش 5 10 0 9 2 7 5 5 1 5 126 4.2
7 رواج فحاشی 4 0 4 5 1 6 0 4 1 4 99 3.3
8 مزاحمت برای بانوان 3 0 4 3 1 6 2 2 1 3 90 3
9 نزاع ودرگیری درسطح محله 0 0 3 10 2 4 5 3 0 0 105 3.5
10 فرارازمنزل 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 13 43%
11 تکدی وحضورگدایان 4 5 3 7 1 0 0 5 1 4 108 3.6
12 روسپیگری 7 0 0 5 0 4 0 0 0 7 59 1.96
13 ولگردی 6 10 3 10 3 6 8 3 1 6 154 5.3
14 کارتن خوابی 0 0 2 1 4 3 2 4 1 0 51 1.7
15 روابط خارج ازعرف دختروپسر 8 0 4 9 4 8 5 9 3 8 192 6.4


جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به آسيب‌هاي اجتماعي محلّة سلسبیل جنوبی تهران ـ منطقة10 سال  1391
رديف آسيب‌های اجتماعی پاسخگو 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 جمع ميانگين
1 اعتیاد دربین ساکنین محله 5 4 3 5 9 3 10 8 4 4 197 6.56
2 مصرف مواد مخدردرمعابر عمومی 10 6 2 2 2 3 9 2 1 1 135 4.5
3 خریدوفروش موادمخدر 8 7 0 0 6 3 8 8 3 1 180 6
4 سرقت ازمنازل 0 7 0 0 0 5 2 0 1 1 101 3.36
5 سرقت خودرو ولوازم خودرو 0 8 3 3 3 2 2 3 1 2 120 4
6 حضوراراذل واوباش 10 0 0 0 0 4 10 0 2 1 126 4.2
7 رواج فحاشی 0 4 0 0 8 3 8 0 1 2 99 3.3
8 مزاحمت برای بانوان 0 2 0 0 1 2 8 0 2 1 90 3
9 نزاع ودرگیری درسطح محله 0 5 0 2 3 2 5 1 1 0 105 3.5
10 فرارازمنزل 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 43%
11 تکدی وحضورگدایان 5 5 2 2 2 2 2 1 1 0 108 3.6
12 روسپیگری 0 0 0 0 3 0 0 8 1 0 59 1.96
13 ولگردی 10 3 5 5 0 3 8 8 2 0 154 5.13
14 کارتن خوابی 0 3 0 0 3 0 0 1 1 0 51 1.7
15 روابط خارج ازعرف دختروپسر 0 4 10 10 8 7 10 7 1 5 192 6.4
جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به آسيب‌هاي اجتماعي محلّة سلسبیل جنوبی تهران ـ منطقة10 سال  1391
رديف آسيب‌های اجتماعی پاسخگو 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 جمع ميانگين
1 اعتیاد دربین ساکنین محله 10 3 10 10 10 10 10 9 5 9 197 6.56
2 مصرف مواد مخدردرمعابر عمومی 10 1 10 9 2 5 6 7 7 5 135 4.5
3 خریدوفروش موادمخدر 0 5 10 7 7 8 9 8 7 10 180 6
4 سرقت ازمنازل 1 2 0 5 2 10 1 4 4 8 101 3.36
5 سرقت خودرو ولوازم خودرو 1 5 3 1 7 8 2 9 5 1 120 4
6 حضوراراذل واوباش 1 2 1 1 2 8 1 9 8 7 126 4.2
7 رواج فحاشی 1 3 0 2 4 5 6 8 5 10 99 3.3
8 مزاحمت برای بانوان 10 2 2 0 1 5 8 8 5 10 90 3
9 نزاع ودرگیری درسطح محله 8 1 3 2 5 8 6 8 5 10 105 3.5
10 فرارازمنزل 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 13 43%
11 تکدی وحضورگدایان 10 1 2 9 2 10 7 9 3 3 108 3.6
12 روسپیگری 0 2 2 2 0 8 1 9 2 5 59 1.96
13 ولگردی 10 3 8 1 2 5 5 10 2 7 154 5.13
14 کارتن خوابی 0 2 2 1 1 0 2 6 5 8 51 1.7
15 روابط خارج ازعرف دختروپسر 3 3 9 10 7 5 10 10 5 10 192 6.4


جدول جمع‌ نمرات و ميانگين‌ های آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی جمع نمرات ميانگين رتبه
اعتیاد در بین ساکنین محله 197 6.56 1
روابط خارج از عرف دختر وپسر 192 6.4 2
خرید وفروش مواد مخد ر 180 6 3
ولگردی 154 5.3 4
مصرف مواد مخدر در معابر عمومی 135 4.5 5
حضور اراذل واوباش 126 4.2 6
سرقت خودرو ولوازم خودرو 120 4 7
تکدی گری وحضور گدایان 108 3.6 8
نزاع ودرگیری درسطح محل 105 3.5 9
سرقت از منازل 101 3.36 10
رواج فحاشی 99 3.3 11
مزاحمت برای بانوان 90 3 12
روسپیگری 59 1.96 13
کارتن خوابی 51 107 14
فرار از منزل 13 43% 15


طبق جدول بالا، اعتیاد دربین ساکنین محله با میانگین 6.56اولین آسیب اجتماعی تشخیص داده شد که علتهای فراوانی برای این آسیب بیان شده است از جمله فقر فرهنگی ،بیکار ی،بی ایمانی ،فقر مالی ، در دسترس بودن موادمخد ر، ضعف نیروی پلیس و دولت در امر پیشگیری،اما عمده ترین علت این آسیب را فقرمالی وبیکاری بیان کردندو راهکاری پیشنهادی برا ی کاهش این موضع ایجاد شغل برای جوانان وهمچنین نظارت بیشتر نیروی پلیس وبرنامه ریزی برای پیشگیری از این گونه مسئله در جامعه است .
محله سلسبیل جنوبی تهران –منطقه 10-1391
نوع آلودگی مکان :آلوده به اعتیاد مواد مخدر 
ردیف نام مکان آدرس مکان
1 کوچه یوسف زاده کوچه پریچهر خیابان رودکی خیابان هاشمی کوچه یوسف زاده وکوچه پریچهر 
2 کوچه شهید رحیمی خیابان امام خمینی بین خیابان خوش ورودکی کوچه شهید رحیمی وگذرگاه ها 
3 پارک رضوان   خیابان آزادی – انتهای خیابان جیحون – خیابان کمیل – پارک رضوان  


آسیب دیگری که درالویت دوم قرارگرفت روابط خارج ازعرف دختروپسر با میانگین 6.4 بود .
علت اصلی وجود ماهواره وعدم فرهنگ ساز ی مناسب به خصوص فرهنگ مذهبی وعدم توجه به نیاز های قشر جوان جامعه به نظر من روابط خارج از عرف دختران وپسران به این دلیل است که  به نیاز های جوانان کمتر توجه می شود وآنها برای جلب توجه با جنس مخالف خود رابطه خارج از عرف برقرار می کنند وراهکار پیشنهاد ی این جانب این است که پیوند بین خانواده وفرزندان افزایش یابد و به مادران آموزش دهیم تا بتوانند با فرزندان خود رابطه ای قوی وصمیمی ایجاد کنندو به نیازها ی فرزندان خود توجه کنیم .
محله سلسبیل جنوبی تهران –منطقه 10-1391
نوع آلودگی مکان :روابط خارج از عرف دختر وپسر 
ردیف نام مکان آدرس مکان
1 مدارس محله کل مدارس محله وکل محله 


خرید فرو ش مواد مخدر با میانگین6 به عنوان سومین آسیب اجتماعی شایع درمحله سلسبیل جنوبی معرفی شد. علت اصلی آن ضعف قانونگذاری در قسمت اجرای ونظارت ضعیف پلیس وهمچنین سود آوری راحت وآسان فروش مواد مخدر وراهکار پیشنها دی در قسمت قضایی ضعف قانون گذاری بر طرف شود برخوردی قاطع با این گونه مواد فروشان شود .


محله سلسبیل جنوبی تهران –منطقه 10-1391
نوع آلودگی مکان :آلوده به خرید فروش مواد مخدر  
ردیف نام مکان آدرس مکان
1 جلوی قنادی گلستان خیابان رودکی خیابان کمیل جلوی قنادی گلستان 
2 پار ک رضوان خیابان آزادی – انتهای خیابان جیحون – خیابان کمیل – پارک رضوان 
3 کوچه فریدن همراه وکوچه  فروتن خیابان  خوش سر کوچه فروتن همراه وکوچه فروتن 


ولگردی چهارمین آسیب که درمحله سلسبیل جنوبی وجود داردتشویق جوانان به استفاده از  مراکز تفریحی برای گذراندن  اوقات  فراغتشان و راه کار پیشنهادی ایجاد مراکز تفریحی واشتغال زایی برا ی جوانان است  این مشکل  مربوط به  کل محله می باشد . 
مصرف مواد مخدر د ر معابر عمومی به عنوان پنجمین آسیب شناخته شده است علت اصلی نظارت کم نیروی پلیس وگشت زنی نیروی انتظامی  در محله عنوان شده است وراهکار پیشنهادی نظارت بیشتر پلیس ووجود نگهبان در پارکها می باشد.  
محله سلسبیل جنوبی تهران –منطقه 10-1391
نوع آلودگی مکان :استفاده از مواد مخدر در معابر عمومی 
ردیف نام مکان آدرس مکان
1 ساختمان مخروبه خیابان امام خمینی ساختمانهای مخروبه 
2 پارک رضوان خیابان آزادی – انتهای خیابان جیحون – خیابان کمیل – پارک رضوان 
3 کوچه  جواد خیابان کمیل پشت پمپ بنزین کوچه  جواد 
محل شایع  حضور اراذل واوباش در  ده متری گلکار فرهنگیان ،خیابان  هاشمی کوچه  یوسف زاده علت اصلی  حضور این افراد مصرف شیشه بیان شده است .
محل شایع سرقت خودرو ولوازم خودرو که کل محله است به علت عدم وجود پارکینگ در محل که راهکار پیشنهاد ی احداث پارکینگ چند طبقاتی است 
محل شایع حضور متکدیان چهار راه وثوق(خیابان آزادی – تقاطع خیابان جیحون و امام خمینی )  است وعلت اصلی وجود گدایان در محل فقر مالی و اینکه تکدی گری به صورت شغلی آسان وراحت در آمده است .  
نزاع ودرگیری در محل علت شایع آن را مصرف مشروب ومواد مخدر وهمچنین درگیری  بر سر جای پارک خودرو بیان شده است .  
سرقت ازمنازل علت اصلی آن اعتیاد وولگرد ی عنوان شده است .  
رواج فحاشی که علت اصلی آن سطح فرهنگ پایین عنوان شده است  وراهکار پیشنهاد ی ارتقاءدادن فرهنگ از طریق رسانه های گروهی وکلاسهای آموزشی است .
مزاحمت برای بانوان علت اصلی حجاب نامناسب بانوان  عنوان شده است  واین آسیب در کل محله وجود دارد 
روسپیگری دلایل فراوانی دارد عبارتند است از :  ا-وضع اقتصادی نامناسب 2-خانواده ناسالم 4-اعتیاد همسران این خانمها و د راین آسیب شناسی هیچ یک از پاسخگویان مکان خاصی را نام نبرده به دلیل اینکه این آسیب از حساسیت خاصی در بین اهالی محله  برخودار است .
کارتن خوابی وفرار از منزل درمحله سلسبیل جنوبی به صورت کم گزارش شده است واین آسیب در این محله وجود ندارد 
مسائل شهری شناسایی شده:
جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به مسائل شهری محلّة سلسبیل جنوبی تهران ـ منطقة10 سال  1391
رديف مسائل شهری پاسخگو اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم جمع ميانگين
1 کمبودفضای سبز 10 10 10 8 10 10 9 7 10 10 266 8.86
2 کمبود محل بازی کودکان 8 10 8 8 9 9 10 6 10 8 244 8.13
3 کمبودمحل تفریح بزرگسالان 10 10 5 8 6 8 10 5 10 10 259 8.63
4 کمبودامکانات ورزشی 10 10 5 0 7 9 10 2 10 10 222 7.4
5 کمبود مراکزدرمانی 0 5 0 0 6 7 8 5 0 0 98 3.26
6 نامناسب بودن نورمعابر 0 5 2 0 6 4 8 6 5 0 87 2.9
7 نامناسب بودن آسفالت معابر 0 10 4 5 10 5 5 0 7 0 119 3.96
8 تراکم خودروو مشکل پارک 0 10 10 10 10 10 10 7 10 10 334 11.13
9 کمبودپارکینگ 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 291 9.7
10 کمبودآب برای آبیاری درختان منزل 8 0 0 0 5 7 10 0 0 0 80 2.6
11 کمبودآب برای آبیاری درختان کوچه 0 0 0 0 7 5 10 2 0 0 128 4.2
12 نامناسب بودن جمع آوری زباله 0 5 5 0 5 4 8 6 5 0 101 3.36
13 تجمع کارگران روزمزد 0 10 1 3 8 5 2 1 2 2 135 4.5


14 زشتی نمای ساختمان ها 2 10 5 8 10 6 5 4 7 4 185 6.16
15 آلودگی هواازترافیک 5 10 10 10 10 9 10 8 10 10 295 9.83
16 آلودگی هوا ازوجودکارگاه 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 25 8%
17 فرسودگی ساختمان 0 10 4 10 8 9 10 1 5 1 257 8.56
18 ترافیک 1 10 10 10 10 10 8 8 4 10 258 8.6
19 نامناسب بودن پیاده روها 10 10 5 10 10 9 10 4 7 5 194 6.46
20 نامناسب بودن جوی های آب 5 4 3 10 10 9 10 8 6 5 198 6.6
21 آب گرفتگی معابر 5 4 3 0 10 9 3 0 10 5 228 7.6
جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به مسائل شهری سلسبیل جنوبی  تهران ـ منطقة10 سال  1391
رديف مسائل شهری پاسخگو 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 جمع ميانگين
1 کمبودفضای سبز 10 5 10 10 8 10 0 10 7 8 266 8.86
2 کمبود محل بازی کودکان 10 5 10 10 8 5 5 9 8 8 244 8.13
3 کمبودمحل تفریح بزرگسالان 10 5 10 10 10 10 10 7 8 8 259 8.63
4 کمبودامکانات ورزشی 10 5 10 10 5 10 8 7 4 8 222 7.4
5 کمبود مراکزدرمانی 5 0 3 3 4 2 0 5 1 5 98 3.26
6 نامناسب بودن نورمعابر 5 2 0 0 2 5 0 0 1 5 87 2.9
7 نامناسب بودن آسفالت معابر 10 4 2 2 3 6 0 8 1 5 119 3.96
8 تراکم خودروو مشکل پارک 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 334 11.13
9 کمبودپارکینگ 10 8 10 10 10 10 8 10 5 8 291 9.7
10 کمبودآب برای آبیاری درختان منزل 0 2 1 0 0 8 8 10 0 0 80 2.6
11 کمبودآب برای آبیاری درختان کوچه 0 2 1 0 2 8 0 7 0 0 128 4.2
12 نامناسب بودن جمع آوری زباله 5 7 0 3 2 7 0 0 5 8 101 3.36
13 تجمع کارگران روزمزد 10 8 3 2 5 7 10 2 3 1 135 4.5
14 زشتی نمای ساختمان ها 10 5 2 2 5 7 0 5 8 2 185 6016
15 آلودگی هواازترافیک 10 10 10 10 9 10 10 10 7 1 295 9.83
16 آلودگی هوا ازوجودکارگاه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8%
17 فرسودگی ساختمان 10 4 3 3 6 3 10 5 5 5 257 8.56
18 ترافیک 10 10 10 10 8 10 10 10 4 8 258 8.6
19 نامناسب بودن پیاده روها 10 5 2 2 3 7 0 10 3 8 194 6.46
20 نامناسب بودن جوی های آب 4 6 2 2 4 9 0 10 2 8 198 6.6
21 آب گرفتگی معابر 4 6 0 0 5 10 0 7 0 8 228 7.6


جدول استخراج نمره‌هاي داده شده به مسائل شهری سلسبیل  جنوبی  تهران ـ منطقة10 سال  1391
رديف مسائل شهری پاسخگو 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 جمع ميانگين
1 کمبودفضای سبز 8 8 10 10 10 10 10 10 8 10 266 8.86
2 کمبود محل بازی کودکان 8 8 10 10 10 5 10 10 8 10 244 8.13
3 کمبودمحل تفریح بزرگسالان 10ل 8 10 10 10 5 10 10 8 8 259 8.63
4 کمبودامکانات ورزشی 10 5 2 10 9 0 10 10 8 9 222 7.4
5 کمبود مراکزدرمانی 10 3 2 5 2 0 1 9 7 0 98 3.26
6 نامناسب بودن نورمعابر 0 1 1 2 5 10 1 6 5 0 87 2.9
7 نامناسب بودن آسفالت معابر 1 1 2 5 2 0 5 8 5 3 119 3.96
8 تراکم خودروو مشکل پارک 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 334 11.13
9 کمبودپارکینگ 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 291 9.7
10 کمبودآب برای آبیاری درختان منزل 0 10 1 10 4 0 8 2 10 0 80 2.6
11 کمبودآب برای آبیاری درختان کوچه 0 10 4 10 4 0 8 2 10 0 128 4.2
12 نامناسب بودن جمع آوری زباله 10 1 1 10 6 0 8 7 8 5 101 3.36
13 تجمع کارگران روزمزد 10 2 10 2 4 0 6 10 8 0 135 4.5
14 زشتی نمای ساختمان ها 1 6 1 5 3 0 5 10 8 8 185 6.16
15 آلودگی هواازترافیک 1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 295 9.83
16 آلودگی هوا ازوجودکارگاه 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 25 8%
17 فرسودگی ساختمان 10 8 8 5 5 0 5 10 7 5 257 8.56
18 ترافیک 2 6 8 10 10 10 10 10 10 10 258 8.6
19 نامناسب بودن پیاده روها 10 3 7 2 4 10 6 10 9 10 194 6.46
20 نامناسب بودن جوی های آب 0 1 8 2 6 0 9 5 10 8 198 6.6
21 آب گرفتگی معابر 10 1 7 1 5 0 9 5 8 3 228 7.6


جدول جمع‌ نمرات و ميانگين‌ های مسائل شهری
مسائل  شهری جمع نمرات ميانگين رتبه
تراکم خودرو ومشکل پارک خودرو 334 11.13 1
آلودگی هوا از ترافیک 295 9.83 2
کمبود پارکینگ 291 9.7 3
کمبود فضای سبز 266 8.86 4
کمبود محل تفریح بزرگسالان 259 8.63 5
ترافیک 258 8.6 6
فرسودگی ساختمان 257 8.56 7
کمبود محل بازی کودکان 244 8.13 8
آب گرفتگی معابر 228 7.6 9
کمبود امکانات ورزشی 222 7.4 10
نامناسب بودن جوی آب   198 6.6 11
نامناسب بودن پیاده روها 194 6.46 12
زشتی نمای ساختمان 185 6.16 13
تجمع کارگران روزمزد 135 4.5 14
کمبود آب برای آبیاری درختان کوچه 128 4.2 15
نامناسب بودن آسفالت معابر 119 3.96 16
نامناسب بودن جمع اوری زبالها 101 3.36 17
کمبود مراکز درمانی 98 3.26 18
نامناسب بودن نور معابر 87 2.9 19
کمبود آب برای ابیاری درختان منازل 80 2.6 20
آلودگی هوا از وجود کارگاه 25 8% 21


طبق جدول بالا، تراکم خودرو ومشکل پارک  با میانگین  11.13 بزرگترین مشکل شهری معرفی شد  و مصاحبه شوندگان احداث پارکینگ مکانیزه و طبقاتی را پیشنهاد کرده وآن رایک نیاز اساسی درمحله می دانستندو همچنین با نوسازی می توان عر ض خیابان را افزایش داد مکانهای که مشکل تراکم خودرو دارند شامل :خ رودکی ،خ کمیل ،خ خوش ،خ امام خمینی 
آلودگی ناشی از ترافیک با میانگین9.83 دومین مسئله شهری شناخته شد که ارتباط نزدیکی با کمبود پارکینگ دارد مسئله ترافیک  به کل منطقه مربوط می شود خیابان های یک طرفه وکم عرض باعث شده ترافیک سنگین در این محله وجود داشته باشد وباعث افزایش آلودگی هوای این محله رهکاری که توصیه می شود استفاده از مسائل نقلیه عمومی ودوچرخه برای تردد بین شهری 
کمبود پارکینگ  با میانگین 9.7سومین  مسئله شهری شناسایی شد که بهترین راهکارازنظرمن احداث پارکینگ چند طبقاتی در محله برای استفاده ساکنین از این پارکینگها برای پارک خودرو
کمبود فضای دارای میانگین نسبتا بالایی می باشد که این به راحتی درمحله مذکور قابل مشاهده است با توجه به جمعیت زیاد این محله قشر جوان این محله از داشتن فضای سبزمحروم هستند تنها پارک که نزدیک محله سلسبیل جنوبی هست پارک رضوان هست توصیه من احداث فضای سبز درمحله است 
کمبود محل تفریح بزرگسالان یکی از مشکلات شهری این محله است راهکار پیشنهادی من این است در تابستان از مدارس استفاده شود د راین مدارس امکانات ورزشی برای خانواده گذاشته شود تا به همراه اعضای خانواده شان از این مکان برا ی تفریح استفاده کنند واگر در این محل پارک احداث شود بسیار ی از مشکلات شهری این محل خواهد شد 
فرسودگی ساختمان که میانگین زیادی دریافت کرده است با ایجاد فرهنگ نوسازی وآگاه کردن ساکنین از این امر ودادن تحصیلات به ساکنین می توان امر نوسازی افزایش داد 
کمیو د محل بازی کودکان راهکاری که پیشها د می شود احداث فضای سبز که کمبود محل بازی کودکان نیز برطرف می شود
آب گرفتن معابر که بیشتر به دلیل ریختن زباله به درون جوی آب وجدولی که در محل استفاده شده جدول استاندارد نیست با ید فرهنگ جامعه ارتقاءپیدا کند شهر رامثل خانه خود ببیند وهمچون خانه هایشان به زیبای شهر احترام بگذارند وشهرداری برکار پیمان کار نظارت داشته باشد تا در کارش تقلب نکند 
تجمع کارگران روزمزد واسکان دادن انها در یک مکان مناسب درمحله 
نتیجه گیری
 درکل تمام مسائل چه شهری ،اجتماعی وآسیب باشند به هم مانند یک زنجیر وابسته هستند وهنگامی یک مشکل برطرف می شود بسیار ی از مسائلی که ما با آن روبه هستیم برطرف می شود.درمسائل شهری بزرگترین مشکل بیکاری جوانان  است  با حل این مسئله اجتماعی بسیار ی از آسیب های در جامعه وجود دارد رفع می شود بهترین راهکار این است شهرداری کیوسک های در اختیار جوانان قرار دهد تا داخل این کیوسکها به فعالیت بپردازند شاید یکی از مشکلات بزرگی که درجامعه ما وجود دارد فقرفرهنگی می باشد  در بیشتر مسائل شهری یا اجتماعی وحتی آسیب ها ما دچار فقر فرهنگی هستیم هنگامی که این مسئله حل شود پیرامون آن مسائل دیگر نیز حل می شود برای بالا بردن ارتقائ فرهنگی جامعه رسانه گروهی با ایجاد الگوی عملی می تواند نقش بسیار بزرگی در جامعه داشته باشدبرای مثال : این الگوی عملی می توانند مدیران دولتی یا خصوصی باشند اگر در جامعه ایران مدیران با دوچرخه به سر کار خود بروند و به یک الگوی عملی  در سطح شهر تبدیل شوند مسلما کارکنان آنها به تبعیت از مدیران خود  با دوچرخه به محل کارمی روند.
درمورد آسیب ها بزرگترین مشکل در هر کدام ازمحلات تهران اعتیاد است برای اینکه اعتیاد کاهش پیدا کند نظارت اجرایی وقانونی باید افزایش یابد.
مشکل ترافیک وپارک خودرو که یکی از مشکلات شهری بزرگ محله سلسبیل جنوبی است با نوسازی وایجاد پارکینگ طبقاتی می توان تا حدودی این مسئله را حل کرد. 
درکل می توان گفت برای حل این مسائل چند راهکار ارائه می شود:
1-هماهنگی بین تمام ارگانهای دولتی وخصوصی
 2-رونق دادن به اقتصاد 
 3-ثبات قانونی( نظارت وکنترل بیشتر)
 4-ارتقاءمشارکت مردمی  به وسیله NGU  ها 
 5-اطلاع رسانی عملکرد ها به شهروندان